Normativa del Club

Normativa del Club

Normativa interna

 

Filosofia


El Club Tennis Celrà (CTC), és una entitat esportiva sense ànim de lucre que té com a finalitats fomentar la pràctica del tennis i formar jugadors, tot buscant l'adquisició de valors com l'esforç, companyonia, disciplina, i responsabilitat.

 

Àmbit
Aquest reglament serà d'aplicació a totes les persones vinculades al CTC en el desenvolupament de les seves Activitats. Es considerarà personal vinculat al CTC els Socis, tècnics i totes les persones o entitats que per qualsevol motiu i temporalment formin part del Club (Participants).
 
Activitats
Es consideren com Activitats tots el partits, entrenaments i actes organitzats pel CTC.
Tots els Participants han d'arribar puntualment a les hores indicades a les Activitats, comunicant al responsable de l'activitat, amb la màxima antelació possible, els retards o faltes d'assistència.
S'assistirà a les Activitats degudament equipats per a la pràctica esportiva.
Tots els Participants respectaran en tot moment l'autoritat del responsable de l'activitat així com la dels àrbitres i/o membres de l'estament arbitral, acatant i respectant el reglament vigent. En aquest sentit s'ha de considerar que una mala actuació personal pot danyar la imatge del Club.
 
Participació a les Activitats
Per poder participar a les Activitats organitzades pel CTC s'haurà de:
•Estar inscrit com a soci individual o familiar.
•Fins a 18 anys, en cas no de ser soci familiar, es podrà participar a l'Escola de Tennis Celrà amb el pagament d'una matrícula.
•A partir de 16 anys cal ser soci individual o dins d'un grup familiar.
•Haver signat i retornat el document d'inscripció.
•Haver acceptat la normativa interna del CTC.
•Estar al corrent de pagament.
En cas de devolució de rebuts bancaris, el titular s'haurà de fer càrrec de totes les despeses generades i fer efectiu el pagament.
Els Participants de les Activitats han de tenir cura del material esportiu del CTC, així com les instal·lacions on es realitzen les diferents Activitats.
 
Instal·lacions
El CTC té a la seva disposició les pistes de tennis i ocasionalment el pavelló esportiu per realitzar les seves Activitats. La seva utilització quedarà determinada segons les següents condicions:
•Es respectarà la normativa d'utilització que tinguin establertes les instal·lacions que utilitzem a les nostres Activitats.
•Es respectaran els horaris d'utilització assignats. No es podrà fer us de les instal·lacions fora de l'horari establert.
•Son per l'ús dels socis i de les activitats organitzades a través del CTC. No es poden utilitzar per explotació (remunerada o no) d'un particular, encara que aquest sigui soci del CTC. 
 
Accés a les pistes de tennis
•Els participants a les activitats de l'Escola de Tennis entraran per la porta de la pista on es porta a terme l'activitat de l'escola.
•L'entrada a les instal·lacions que no sigui per participar a l'escola de tennis es farà per la porta d'accés electrònic utilitzant la clau d'accés TOTES les persones que accedeixin a les instal·lacions, activant SEMPRE l'ENTRADA i la SORTIDA amb les claus d'accés que son personals i intransferibles.
•Únicament poden accedir a les pistes de tennis els SOCIS (individuals o familiars) amb targeta d'accés.
Els menors de 13 anys que siguin socis a nivell familiar cal que vagin acompanyats d'un soci adult per accedir a les pistes. No es permet accés als menors no acompanyats.
 
Procediment disciplinari
L'òrgan disciplinari del CTC és la Junta Directiva.
Son competència de la Junta Directiva del CTC establir les sancions derivades de les faltes comeses pels Participants una vegada tingui tots els informes necessaris al seu poder.
Les sancions es comunicaran per escrit a les persones afectades. En cas de menors d'edat es comunicarà als pares o tutors.
 
**Les modificacions i actualitzacions de la normativa interna s'informaran a la pàgina web del CTC: www.clubtenniscelra.cat